ต้นทาง

https://community.home-assistant.io/t/mushroom-cards-build-a-beautiful-dashboard-easily/388590/1151?u=boostin4hp&fbclid=IwAR05gawvY6zuQZdIgBxN_PK7bAvTpg7Ko9nfvgEzbYCpjni0BkZj-NVYI14

Requirements

 • Lovelace Stack-In-Card HACS
 • Lovelace Mushroom HACS
 • Lovelace Vertial-Stack HACS
 • Lovelace Simple Thermostat
 • Lovelace Mini Graph Card
 • Integration Openweathermap or others.

Lovelace Code ของผม

type: custom:stack-in-card
keep:
 margin: false
 box_shadow: false
 background: false
cards:
 - type: grid
  square: false
  columns: 2
  cards:
   - type: custom:mushroom-template-card
    style: |
     ha-card {
      padding-bottom: 14px !important;
     }
    primary: OFFICE CLIMATE
    secondary: |
     Currently: {{ state_attr('climate.daikin_hvac', 'hvac_action') }}
    icon: |-
     {% set mode = states('climate.daikin_hvac') %}
     {% if mode == 'off' %}
     mdi:power
     {% elif mode == 'cool' %}
     mdi:snowflake
     {% elif mode == 'heat' %}
     mdi:fire
     {% elif mode == 'heat_cool' %}
     mdi:autorenew
     {% else %}
     mdi:home-thermometer
     {% endif %}
    icon_color: |-
     {% set status = state_attr('climate.daikin_hvac','hvac_action') %}
     {% if status == 'off' %}
     grey
     {% elif status == 'cooling' %}
     blue
     {% elif status == 'heating' %}
     red
     {% else %}
     grey
     {% endif %}
    tap_action: none
   - type: vertical-stack
    cards:
     - type: custom:simple-thermostat
      style: |
       ha-card {
        --st-spacing: 0px;
       }
       ha-card .current--value {
        color: #ffffff;
       }
       header {
        margin-bottom: 10px !important;
        padding-bottom: 0px !important;
       }
       ha-card .thermostat-trigger { 
        color: #6f6f6f;
       }
      entity: climate.daikin_hvac
      header:
       name: false
       icon: false
      decimals: '0'
      fallback: 'Off'
      hide:
       temperature: true
       state: true
      layout:
       mode:
        names: false
        icons: false
        headings: false
       step: row
      step_size: '1'
      control:
       hvac:
        'off': false
        heat: false
        cool: false
        heat_cool: false
 - type: custom:simple-thermostat
  style: |
   ha-card {
    --st-font-size-toggle-label: 6px
    --st-spacing: 0px;
    --st-default-spacing: 0px;
    --st-mode-background: #2d2d2d;
    margin-left: 12px;
    margin-right: 12px;
   }
   ha-card .mode-item.active.off { 
    background: #363636;
    color: #9e9e9e;
   }
   ha-card .mode-item.active.cool { 
    background: #1d3447;
    color: #2196f3;
   }
   ha-card .mode-item.active.heat { 
    background: #472421;
    color: #f44336;
   }
   ha-card .mode-item.active.heat_cool { 
    background: #493516;
    color: #ff9800;
   }
   ha-card .mode-item.active { 
    background: #263926;
    color: #4caf50;
   }
   ha-card .mode-item.active:hover { 
    background: #363636;
    color: #9e9e9e;
   }
   ha-card .mode-item:hover { 
    background: #363636;
    color: #9e9e9e;
   }
   ha-card .mode-item {
    --st-spacing: 10px;
    border-radius: 10px;
   }
   ha-card .modes {
    grid-gap: 12px
   }
  entity: climate.daikin_hvac
  header: false
  setpoints: false
  hide:
   temperature: true
   state: true
  layout:
   mode:
    headings: false
    icons: true
    names: false
   step: row
  control:
   hvac:
    'off':
     name: Power
    heat:
     name: Heat
    cool:
     name: Cool
    heat_cool:
     name: Auto
 - type: custom:mushroom-chips-card
  style: |
   ha-card {
    --chip-box-shadow: none;
    --chip-background: none;
    --chip-spacing: 0px;
    --chip-padding: 0 0.2em
   }
  alignment: justify
  chips:
   - type: template
    content: '{{state_attr(entity, ''temperature'')}} °C'
    entity: sensor.store_temp_temperature
    icon: mdi:home-thermometer
    tap_action:
     action: more-info
    icon_color: |-
     {% set state=states(entity) %}
     {% if state=='cool' %}
     blue
     {% elif state=='heat' %}
     red
     {% else %}
     grey
     {% endif %}
    style: |
     ha-card {
      margin-left: 10px;
     }
   - type: template
    double_tap_action:
     action: none
    content: '{{ states(entity) }}% Rh'
    entity: sensor.store_temp_humidity
    icon: mdi:water
    icon_color: blue
    tap_action:
     action: none
    hold_action:
     action: none
   - type: template
    entity: climate.daikin_hvac
    content: |
     {{ state_attr(entity, 'fan_mode') }}
    icon: mdi:fan
    icon_color: green
    tap_action: none
   - type: weather
    entity: sensor.openweathermap_condition
    show_conditions: true
    show_temperature: false
   - type: template
    icon: mdi:car-turbocharger
    tap_action:
     action: toggle
    entity: input_boolean.daikin_hvac_turbo
    icon_color: |-
     {% set status = states('input_boolean.daikin_hvac_turbo') %}
     {% if status == 'off' %}
     grey
     {% elif status == 'on' %}
     blue
     {% else %}
     grey
     {% endif %}
    style: |
     ha-card {
      --chip-icon-size: 1em
     }
   - type: template
    icon: mdi:swap-vertical-bold
    tap_action:
     action: toggle
    entity: input_boolean.daikin_hvac_v_swing
    icon_color: |-
     {% set status = states('input_boolean.daikin_hvac_v_swing') %}
     {% if status == 'off' %}
     grey
     {% elif status == 'on' %}
     blue
     {% else %}
     grey
     {% endif %}
    style: |
     ha-card {
      --chip-icon-size: 1em
     }
 - type: custom:stack-in-card
  keep:
   margin: false
   box_shadow: false
   background: false
  cards:
   - type: grid
    square: false
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:mushroom-entity-card
      entity: sensor.store_temp_temperature
      primary_info: state
      secondary_info: name
      name: Inside
      icon_color: green
     - type: custom:mushroom-entity-card
      entity: sensor.openweathermap_temperature
      primary_info: state
      secondary_info: name
      name: Outside
      icon_color: blue
     - type: custom:simple-thermostat
      style: |
       ha-card {
        --st-font-size-toggle-label: 6px
        --st-spacing: 0px;
        --st-default-spacing: 1.6px;
        --st-mode-background: #2d2d2d;
        margin-right: 12px;
       }
       ha-card .mode-item.active { 
        background: #2196F3;
        color: #4caf50;
       }
       ha-card .mode-item.active:hover { 
        background: #363636;
        color: #9e9e9e;
       }
       ha-card .mode-item:hover { 
        background: #363636;
        color: #9e9e9e;
       }
       ha-card .mode-item {
        --st-spacing: 6px;
        border-radius: 10px;
       }
       ha-card .modes {
        grid-gap: 12px
       }
      entity: climate.daikin_hvac
      header: false
      setpoints: false
      hide:
       temperature: true
       state: true
      layout:
       mode:
        headings: false
        icons: true
        names: false
       step: row
      control:
       hvac:
        'off': false
        heat: false
        cool: false
        heat_cool: false
        dry: false
        fan_only: false
       fan:
        Auto low:
         name: Auto
         icon: mdi:fan-auto
        Low:
         name: 'On'
         icon: mdi:fan
   - type: custom:mini-graph-card
    entities:
     - entity: sensor.store_temp_temperature
      name: Inside Temperature
      color: '#4caf50'
     - entity: sensor.store_temp_temperature
      name: Outside Temperature
      color: '#2196f3'
      y_axis: secondary
    hours_to_show: 24
    line_width: 3
    font_size: 50
    animate: true
    show:
     name: false
     icon: false
     state: false
     legend: false
     fill: fade