แก้ไข DNS Listener ให้พอร์ท 53 ว่าง

Login Server ด้วย Putty ยกระดับสิทธิ์ด้วยคำสั่ง su กรอกรหัสและทำคำสั่งตามลำดับ

nano /etc/systemd/resolved.conf

แก้ไขเอา # ออกหน้าคำสั่งที่ Highlight เพิ่ม DNS Server ที่ต้องใช้ แก้ไข Listener เป็น no กด Ctrl+O เพื่อเซฟ กด Ctrl + X เพื่อออก

แก้ไขที่ Highlight สองจุด

สร้าง Symbolic Link ด้วยคำสั่งถัดไป

ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

ทำการ reboot server ด้วยคำสั่ง

su -
reboot

เริ่มติดตั้ง Pi Hole ผ่าน Stacks ของ Portainer

เปิด Portainer (จากการติดตั้ง Home Assistant EP.1) จากนั้นไปที่ TAB Stacks > Add Stack

Stacks Composer

ตั้งชื่อและ Copy Code ไปวาง ตรง WEBPASSWORD ให้แก้ไขรหัสที่ต้องการด้านหลัง ให้อยู่ในเครื่องหมาย ‘ ‘ และกด Deploy Stack * ตอน Copy ให้ดูย่อหน้าให้ตรงกับต้นฉบับนะครับ

version: "3"

services:
 pihole:
  container_name: pihole
  image: pihole/pihole:latest
  ports:
   - "53:53/tcp"
   - "53:53/udp"
   - "8888:80/tcp"
  environment:
   TZ: 'Asia/Bangkok'
   WEBPASSWORD: 'ADMINPASSWORDHERE'
  volumes:
   - './etc-pihole:/etc/pihole'
   - './etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d'  
  restart: unless-stopped

ทดลองใช้คอมพิวเตอร์แก้ไข DNS ของการ์ดแลน ให้ชี้ไปยัง IP ของ Server ตัวที่ทำการติดตั้ง Pihole

แก้ไข DNS เป็น IP Server ที่ทำการติดตั้ง Pihole

ทดลองเข้าเว็บต่างๆ

Pi Hole Web Manager

เรียกใช้งานหน้าเว็บได้ที่ IP:8888 ในตัวอย่างคือ 10.9.9.15:8888

จะเห็นว่าเริ่มมีการติดบล็อคโฆษณาแล้ว

แก้ไข DNS IP ที่ DHCP Server

ให้ไปทำที่ DHCP Server อาจจะเป็น Router ถ้ากรณีบ้านทั่วไป จากของเดิมอาจจะแจก DNS เป็น IP เดียวกับ Router ก็ให้แก้ DNS มาเป็นที่ IP Pihole แทน (ไม่มีรูปประกอบ เพราะผมไม่ได้ใช้)

Mikrotik Router

หากใช้ Mikrotik ให้ไปที่ IP > DHCP Server > Networks > แก้ไข DNS Server ใน Network ที่ต้องการให้มีการตรวจสอบได้ หรือทั้งหมดก็ได้