ฝากติดตามช่องลุงร๊อคด้วยนะครับ

YouTube

Facebook

Requirements

RockuSense Tank Level

fluid-level-background-card @HACS

stack-in-card @HACS

Lovelace Codes

type: custom:fluid-level-background-card
card:
 show_name: true
 show_icon: true
 type: button
 tap_action:
  action: none
 show_state: true
 entity: sensor.name_rks_tank_capacity_percent
 icon: mdi:barrel-outline
 hold_action:
  action: none
 name: TANK CAPACITY
level_color:
 - 33
 - 150
 - 243
entity: sensor.name_rks_tank_capacity_percent

Options

เราสามารถประยุกต์ใช้ Input_Number ในการสร้างขอบเขตการทำงานของปั๊มน้ำ ว่าให้เริ่มทำตอนไหน และให้หยุดตอนไหนได้อีกด้วย โดยการสั่งปั๊มผ่านพวก Smart Plug เช่น Sonoff S31 ที่ทำการติดตั้ง Tasmota / ESPHome เรียบร้อยแล้ว

type: custom:stack-in-card
keep:
 margin: false
 box_shadow: false
 background: false
cards:
 - type: grid
  square: false
  columns: 2
  cards:
   - type: custom:mushroom-template-card
    entity: switch.rkp_s31
    style: |
     ha-card {
      padding-bottom: 14px !important;
     }
    primary: WATER PUMP
    secondary: |-
     {% set mode = states('switch.rkp_s31') %}
     {% if mode == 'off' %}
     OFF
     {% elif mode == 'on' %}
     ON
     {% else %}
     N/A
     {% endif %}
    icon: |-
     {% set mode = states('switch.rkp_s31') %}
     {% if mode == 'off' %}
     mdi:water-pump-off
     {% elif mode == 'on' %}
     mdi:water-pump
     {% else %}
     mdi:crosshairs-question
     {% endif %}
    icon_color: |-
     {% set status = states('switch.rkp_s31') %}
     {% if status == 'off' %}
     red
     {% elif status == 'on' %}
     green
     {% else %}
     grey
     {% endif %}
   - type: custom:mushroom-chips-card
    style: |
     ha-card {
      --chip-box-shadow: none;
      --chip-background: none;
      --chip-spacing: 0px;
      --chip-padding: 0 0.2em
     }
    alignment: justify
    chips:
     - type: entity
      entity: sensor.rkp_s31_energy_voltage
      icon_color: orange
     - type: entity
      entity: sensor.rkp_s31_energy_current
      icon_color: green
     - type: entity
      entity: sensor.rkp_s31_energy_power
      icon: mdi:alpha-p-circle-outline
      icon_color: blue
     - type: entity
      entity: sensor.rkp_s31_energy_today
      icon: mdi:meter-electric-outline
      icon_color: red
 - type: custom:mushroom-number-card
  entity: input_number.name_low_pump
  name: START PUMP
  tap_action:
   action: none
  hold_action:
   action: none
  double_tap_action:
   action: none
  fill_container: false
 - type: custom:mushroom-number-card
  entity: input_number.name_high_pump
  name: STOP PUMP
  tap_action:
   action: none
  hold_action:
   action: none
  double_tap_action:
   action: none
  fill_container: false
  icon_color: green