บทความสั้น 3 นาที ถ้าหากต้องการแก้ไขค่า PM2.5 ที่อ่านจากเซนเซอร์ใดๆให้เป็นมาตรฐาน AQI US/Index โดยใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยผ่าน NodeRED ด้วย Function Node

Flow สำหรับใช้งานรับค่าจาก PM 2.5 Sensor เข้ามาและส่งออกไปสร้าง Entities ใหม่สองตัว

Change Node

Sensor Node

Dynamic Lovelace